Hvad ligger der i posten som formand ved Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd?

Menighedsrådsformanden har ansvaret for at forberede møder, udarbejde dagsorden med det fornødne materiale og udsende mødeindkaldelse. Lede menighedsrådets forhandlinger, samt eventuelle afstemninger og sørge for, at beslutninger indføres i beslutnings-protokollen. Sørge for, at menighedsrådets beslutninger træffes i møder, og hvis dette ikke er muligt, mellem møder at træffe beslutninger, der ikke kan udsættes eller ikke giver anledning til tvivl, og på det efterfølgende møde at forelægge rådet sin afgørelse til efterretning. Sørge for at menighedsrådets trufne beslutninger føres ud i livet. Underskrive, sammen med yderligere én valgt person, dokumenter om køb og salg af fast ejendom, samt dokumenter vedrørende lånoptagelse. Repræsentere menighedsrådet i forhold til offentlige myndigheder. Være menighedsrådets primære ”ambassadør”

Hvad ligger der i posten som næstformand ved Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd?

Næstformandens opgave er at træde i formandens sted, hvis formanden bliver forhindret i at varetage sin opgave som formand. Næstformanden er også en god sparringspartner for formanden, (og har sammen med formanden myndighed som underskriver?)

Hvad ligger der i posten som kasserer ved Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd?

Kassereren deltager i provstiudvalgets budgetsamråd, lægger sammen budget sammen med formanden.
Kassereren fremlægger kvartalsregnskab, laver regnskab sammen med vores regnskabsfører i Grindsted.
Og endelig indsamler kassereren kollekter og styrer udlejningsregnskabet vedrørende Sognehuset.

Hvad ligger der i posten som sekretær ved Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd?

Sekretæren har ansvaret for at skrive referat ved MR-møder. Sekretæren arbejder med PR og sender annoncer/info til aviser. Kan også arbejde med fondsansøgninger.

Hvad ligger der i posterne som kirkeværger ved Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd?

Kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirkegårde, kirke og øvrige bygninger.
Kirkeværgerne står for kontakt til håndværkere.
De arbejder tæt sammen med kirkegårdspersonalet, som henvender sig ved ændringsforslag eller problemer i forhold til kirker, bygninger og kirkegårde.

Hvad ligger der i posten som kontaktperson ved Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd?

Kontaktpersonen står for den daglige kontakt til kirkens ansatte.
Viderebringer de ansattes kommentarer og ønsker til MR.
Sørger for at der bliver lagt ferieplaner og hjælper evt. med at finde afløsning for organist og kirkesanger.
Indkalder til medarbejdermøder, afholder MUS-samtaler og udarbejder APV sammen med de ansatte.